INTERAKTYWNA BAZA DANYCH
... PDF Drukuj Email

Interaktywna Baza Danych,  została stworzona  jako produkt w ramach Projektu  „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” .  Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

 Głównym zadaniem Interaktywnej Bazy Danych jest  usprawnienie  działalności sektora ekonomii społecznej oraz  promocja  i  integracja partnerstwa na obszarze Gminy Tyszowce.

Taka wymiana informacji pozwoli na lepszy rozwój promocji, popularyzacji partnerskich inicjatyw społecznych oraz wzrost aktywizacji osób szukających zatrudnienia.

Interaktywna Baza Danych zwiększy kooperatywność na polu konfrontacji człowieka z instytucją będzie doskonałym instrumentem aktywizacji społeczeństwa w naszej Gminie.