EKONOMIA SPOŁECZNA – SZANSĄ NA SUKCES PDF Drukuj Email

Zbliża się ku końcowi realizacja projektu pt. „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami celem ogólnym projektu był rozwój ekonomii społecznej w Gminie Tyszowce, reinwestycja stworzona przez ludzi dla ludzi i ukierunkowana na korzyści inwestowane we wspólnotę, rozwój instytucji otoczenia sektora e.s. oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W tematykę działań w projekcie „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce” wpisało się kompleksowe wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na terenie gminy. Priorytetem było nabycie umiejętności samodzielnego działania, tworzenia instrumentów e.s., wzrost wiedzy i uzyskanie kwalifikacji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności w tym sektorze.

Ponadto celami szczegółowymi projektu było dostarczenie wiedzy i zasad prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, zmiana świadomości odnośnie wagi działań z zakresu e.s., instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, eliminowanie trudności w zakresie e.s. (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych), z jakimi spotykają się osoby narażone na wykluczenie społeczne poprzez doradztwo, szkolenia, usługi, aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. W ramach projektu realizowano zadania związane z budową partnerstwa lokalnego między podmiotami e.s., instytucjami rynku pracy i integracji społecznej wzmacniającego rozwój działań z zakresu e.s. w Gminie Tyszowce.

Ekonomia społeczna to najprościej mówiąc nauka o najszerzej pojętym gospodarowaniu. Bada w jaki sposób, ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia ich różnorodnych potrzeb, od tych podstawowych po inne, mniej lub bardziej luksusowe. Lokalnie skupia wokół siebie osoby o podobnych zainteresowaniach jak również i potrzebach, ukazując drogę wyjścia ze stagnacji, bezrobocia czy biedy, stwarza możliwości rozwoju osobistego.

Projekt pt. „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce” dzięki wzmacnianiu tej gałęzi, aktywizacji lokalnych grup społecznych, ukazuje nowatorskie możliwości na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Cykl szkoleń, spotkań partnerskich, zwiększył kooperatywność na polu konfrontacji człowieka z instytucją. Wybudzenie z letargu, aktywizacja społeczeństwa, zwłaszcza w regionie o stosunkowo niskiej aktywności inicjatyw obywatelskich to orzeźwiający zastrzyk wzmacniający dominującą stagnację na obszarze terenów wiejskich. Powodem promowania ekonomii społecznej jest min. szeroko pojęte wykluczenie społeczne, wysokie bezrobocie i różnoraka bezradność. Dlatego kluczowym priorytetem CWES było wzmocnienie gałęzi społecznej poprzez szereg instrumentów, które komplementarnie i łącznie pozwoliły zrealizować niżej wykazane zadania:

I. 20 osób bezrobotnych (TYP I BO), którzy wykazali chęć uczestnictwa w projekcie, skorzystało ze wsparcia w postaci Przedszkoleniowego indywidualnego doradztwa zawodowego w ilości 2 godzin dla każdego z uczestników, mającego na celu motywację Beneficjentów a także opracowanie indywidualnego planu działania. Kolejnym etapem było zrealizowanie 32 godzin warsztatów przedszkoleniowych służących integracji grupy, pokonywaniu wewnętrznych barier, strachu, nieśmiałości, kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej. Te dwa bloki tematyczne miały za zadanie przełamanie stagnacji w życiu osób nieaktywnych zawodowo, wyjście z domu, nawiązanie relacji w grupie, systematyczność i punktualność, nauka motywacji i ukierunkowanie na działanie.

W kolejnym etapie zrealizowano 48 godzin podstaw z zakresu ekonomii społecznej. Podczas tych zajęć osoby długotrwale bezrobotne poznały charakterystykę centrum i klubów integracji społecznej, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, socjalnej, inwalidów, niewidomych. Ćwiczenia obejmowały próbę konstrukcji statutu ww. podmiotów w kontekście potrzeb lokalnego rynku. Następnie zrealizowano zajęcia z finansów w e.s., poprzez małą księgowość, zakładowy plan kont po umowy cywilno – prawne. To wszystko odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nauka obsługi komputera, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, strategie marketingowe, umiejętność poruszania się po stronach www, kurs Excel, Word, to przedostatni etap szkoleń z marketingu sektora ekonomii społecznej, zrealizowany w ilości 120 godzin.

Na zakończenie cyklu szkoleń Beneficjenci z Typu I mieli możliwość skorzystania z poszkoleniowego indywidualnego doradztwa zawodowego w ilości 2 godzin dla każdego z Uczestników. Doradztwo miało na celu pomóc w przygotowaniu ofert, usług, cv, prowadzenia rozmów o pracę. Rozmowy z doświadczonym doradcą zawodowym przyczyniły się do jeszcze większej motywacji w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy. Była to również konstrukcja indywidualnego planu działania, motywacja i ukazanie drogi wyjścia ze stagnacji zawodowej.

II. Dla 40 osób przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (TYP III BO) zorganizowano wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i prowadzenia działalności w sektorze e.s. Pierwszym działem tematycznym były grupowe warsztaty przedszkoleniowe w ilości 64 godzin, dla czterech dziesięcioosobowych grup BO z Typu III. Kolejny etap to zrealizowanie 240 godzin szkolenia z zakresu organizacyjno – prawnych aspektów funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w tym 144 godziny z pełnej księgowości. Na zakończenie Beneficjenci Ostateczni z Typu III uczestniczyli na zajęciach z Marketingu sektora ekonomii społecznej w ilości 240 godzin. Zajęcia te obejmowały m. in. obsługę programów komputerowych (WORD, EXCEL), przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, strategie marketingowe, umiejętność poruszania po stronach www, analiza lokalnego rynku, nisze usług, profile działalności, strategie marketingowe, współpracę z instytucjami publicznymi (Fundusze Unii Europejskiej, ustawa Prawo zamówień publicznych). W ramach projektu osoby te zdobyły cenną wiedzę z zakresu ekonomii społecznej. Nabyte umiejętności pozwolą im na pełniejszą świadomość w podejmowaniu decyzji a w przyszłości na budowę oraz relacje powiązań sektora e.s. a także wzbudzą wiele inicjatyw lokalnych grup partnerskich na obszarze Gminy Tyszowce. Zwiększonej kooperacji na polu ekonomii społecznej uczestnicy mogli nauczyć się podczas paneli dyskusyjnych, prezentacji multimedialnych oraz wykładów prezentowanych podczas siedmiu spotkań inicjujących lokalną sieć współpracy w ramach „ Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej”. Podczas każdego spotkania gościli u nas prelegenci, specjaliści z ogromnym zapleczem wiedzy i doświadczeń. Spotkania to wspólne rozmowy z osobami borykającymi się z trudnościami prowadzenia spółdzielni socjalnej czy aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej z ramienia stowarzyszenia, funkcjonowanie grupy liderów społeczności lokalnej oraz jak należy napisać statut organizacji.

Ostatnim działaniem w ramach projektu było zadanie „Centrum Usług Doradczych”. Nasi uczestnicy mieli do dyspozycji specjalistów z zakresu prawa, księgowości, marketingu. To łącznie 120 godzin miesięcznie do dyspozycji beneficjentów projektu. Świadczone usługi będą pomocne w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów sektora ekonomii społecznej i przyczynią się do rozwoju i budowy lokalnej społeczności partnerskiej.

Podczas trwania Projektu monitorowane były osiągane rezultaty, poziom wiedzy i zaangażowanie poprzez ankiety przed i po zajęciach z każdego zadania, opinie trenerów, obserwację aktywności w spotkaniach partnerskich oraz listy obecności. Planowane wskaźniki proporcjonalnie wzrastały wraz z realizacją harmonogramu działań. Poprzez dostarczenie BO wiedzy na temat e.s, zasad zakładania i prowadzenia podmiotów e.s. nastąpiło uświadomienie wagi i korzyści działań z tego zakresu. W ramach projektu osiągnięto i wykonano produkty ogółem: 176 godzin warsztatów i doradztwa zawodowego, 336 godzin zajęć z sektora e.s. (podstawy księgowości, finanse, prawo), 360 godzin zajęć z marketingu. Wykonana została ”Interaktywna Baza Danych”, która usprawni działalność tego sektora i przyczyni się do jego promocji i integracji partnerstwa. Wykonano również 120 broszur promujących ekonomię społeczną i podsumowujących nasz projekt, które ukażą osiągnięte rezultaty. W ramach projektu ogółem 60 osób otrzymało wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu ekonomii społecznej. Zmniejszyły się dysproporcje na lokalnym rynku pracy, poprzez zaktywizowanie 18 kobiet oraz 2 mężczyzn bezrobotnych. 100% BO z Typu I opracowało „ Indywidualny Plan Działania”. 100%  wszystkich BO ukończyło projekt zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. 100% osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet, 2 mężczyzn) nabyło wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji interpersonalnych, prawa i księgowości e.s. oraz marketingu z elementami informatyki. Wszyscy (40 osób) przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej udzielających się w lokalnych stowarzyszeniach nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu organizacyjno – prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz marketingu z elementami informatyki. Dzięki doradztwu oraz usługom prawnym, księgowym, marketingowym, uczestnicy projektu uzyskali nowe kwalifikacje z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Około 70% instytucji uczestniczących w spotkaniach partnerskich będzie kontynuowało budowę lokalnego partnerstwa. Wszyscy Beneficjenci projektu (60 osób) otrzyma zaświadczenie o ukończeniu projektu. Ocenia się, że przynajmniej 90% BO podniosło własną samoocenę oraz nabrało większej pewności siebie, poprawiło umiejętność komunikacji interpersonalnej i zwiększyły się u nich ambicje oraz determinacja do zmian sytuacji zawodowej. Projekt „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce” pobudził kreatywne myślenie oraz uzupełnił lukę w promocji ekonomii społecznej w Gminie Tyszowce. Beneficjenci projektu ze zdobytą wiedzą powrócą do społeczności lokalnej, przekazując zdobytą wiedzę i umiejętności planowania, organizacji i działania w sektorze ekonomii społecznej. Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „ Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce” nie zostałby zrealizowany.

Wierzymy, że rozbudzony entuzjazm, nabyte umiejętności i doświadczenie wśród uczestników projektu przyniosą wiele korzyści a trwałość zdobytej wiedzy plonować będzie obfitością działania na szczeblu lokalnej społeczności.

                                                                                              Biuro projektu